Koop nu. Betaal 30 dagen later met Klarna.
0

Uw mandje is leeg

Privacyverklaring

Algemene informatie

De volgende mededelingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming verwijzen wij u naar onze verklaring inzake gegevensbescherming die onder deze tekst is opgenomen.

Dit privacybeleid verduidelijkt de aard, omvang en doeleinden van het verzamelen en gebruiken van gegevens van bezoekers en gebruikers (hierna gezamenlijk aangeduid als "gebruikers") door Limitless eCom GmbHWarthestraße
21 in 14513 Teltow (hierna te noemen "aanbieder") als verantwoordelijke voor de gegevensbescherming. Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en houden ons bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens aan de bepalingen van de Europese verordening gegevensbescherming (DSGVO), de federale wet op de gegevensbescherming (BDSG) en de telemediawet (TMG). De volgende verklaring geeft u een overzicht van hoe wij de gegevensbescherming waarborgen en welke soort gegevens voor welk doel worden verzameld.

Als u vragen hebt over gegevensbescherming, kunt u ons bereiken op werkdagen van 10.00 tot 17.00 uur. support@diamondsmileteeth.nl.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de beheerder van de website. Zijn contactgegevens vindt u in de opdruk van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van paginaweergave). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze beschikbaarstelling van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt het recht om op elk moment gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens te eisen. Hiertoe kunt u, evenals voor verdere vragen over het onderwerp gegevensbescherming, te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. U hebt ook het recht om, onder bepaalde omstandigheden, de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Voor details verwijzen wij u naar het privacybeleid onder "Recht op beperking van de verwerking".

Analyse-instrumenten en instrumenten van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet tot u herleidbaar.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie over deze tools en over uw mogelijkheden om bezwaar te maken, vindt u in de volgende gegevensbeschermingsverklaring.

Hosting en Content Delivery Networks (CDN)

Externe hostingDeze
website wordt gehost door een externe dienstverlener (hoster). De persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster. Dit kunnen onder meer, maar niet uitsluitend, IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractuele gegevens, contactgegevens, namen, website-toegangen en andere via een website gegenereerde gegevens zijn.

De hoster wordt gebruikt voor de uitvoering van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 lid 1 lit. b DSGVO) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele provider (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO).

Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor het vervullen van zijn serviceverplichtingen en onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.

Sluiting van een contract over verwerking in opdrachtOm een verwerking
de gegevensbescherming te waarborgen, hebben wij met onze hoster een contract gesloten voor de verwerking in opdracht.

Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Bescherming van gegevens

De exploitanten van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.
Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke informatie wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit gebeurt.
Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) veiligheidslacunes kan vertonen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Limitless eCom GmbH
Warthestraße21
14513Teltow
Telefoon: +(49) 179 5174971
E-mail: support@diamondsmileteeth.nl
De
De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Daartoe volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping is uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht om in bijzondere gevallen bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens en tegen directe reclame (art. 21 DSGVO)

INDIEN DE GEGEVENSVERWERKING WORDT UITGEVOERD OP BASIS VAN ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F DSGVO, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DEZE VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF DE VERWERKING DIENT OM RECHTSVORDERINGEN TE DOEN GELDEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 LID 1 DSGVO).INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE MARKETING; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECT MARKETING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER WORDEN GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING (BEZWAAR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 21, LID 2, VAN DE DUITSE WET OP DE GEGEVENSBESCHERMING).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de GDPR hebben betrokkenen het recht in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht van beroep laat alle andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden onverlet.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overdragen. Indien u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke partij, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL of TLS-versleuteling

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-versleuteling om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u aan ons als sitebeheerder stuurt. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.Als de SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, verwijdering en correctie

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel en voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Daartoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de controle heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken.
Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/gebeurd, heeft u het recht om beperking van de gegevensverwerking te verzoeken in plaats van wissing.Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of geldend te maken, heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken in plaats van wissing.
Indien u bezwaar hebt gemaakt op grond van artikel 21, lid 1, DSGVO, moet een afweging worden gemaakt tussen uw belangen en de onze. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, hebt u het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van een zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Bezwaar tegen reclame e-mails

Tegen het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal wordt bezwaar gemaakt. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, zoals spam-mails.


Verzamelen van toegangsgegevens

De aanbieder verzamelt gegevens over elke toegang tot het online-aanbod (zogenaamde serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten de naam van de bezochte website, het bestand, datum en tijdstip van de toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens, de melding van een succesvolle toegang, het browsertype en de browserversie, het besturingssysteem van de gebruiker, de referrer-URL (de eerder bezochte pagina), het IP-adres en de aanvragende provider.
De aanbieder gebruikt de loggegevens zonder toewijzing aan de persoon van de gebruiker of andere profilering in overeenstemming met de wettelijke voorschriften uitsluitend voor statistische analyse ten behoeve van de exploitatie, veiligheid en optimalisatie van het online-aanbod. De aanbieder behoudt zich echter het recht voor om de
loggegevens achteraf te controleren indien er op grond van concrete aanwijzingen een gerechtvaardigd vermoeden van onrechtmatig gebruik bestaat.

Verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens
Persoonsgegevens worden door de aanbieder alleen verzameld en gebruikt, wanneer dit wettelijk is toegestaan of wanneer de gebruikers met het verzamelen van de gegevens instemmen. In de regel is het voor de gebruikers bij het gebruik van de dienst duidelijk welke gegevens worden opgeslagen, bijvoorbeeld naam, e-mailadres en bericht bij het gebruik van het bestelformulier.
De persoonlijke gegevens die worden verstrekt met het oog op de bestelling van goederen (zoals naam, e-mailadres, adres, betalingsgegevens) worden door de verkoper gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van het contract. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld, in gecodeerde vorm doorgegeven en niet doorgegeven aan derden die niet betrokken zijn bij het bestel-, leverings- en betalingsproces.
Wanneer contact wordt opgenomen met de aanbieder (via contactformulier of e-mail: support@diamondsmileteeth.nl), worden de gegevens van de gebruiker opgeslagen met het oog op de verwerking van de aanvraag en voor het geval dat er vervolgvragen rijzen.
De aanbieder heeft organisatorische, contractuele en technische veiligheidsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de bepalingen van de wetten op de gegevensbescherming worden nageleefd en om toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen te voorkomen.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle individuele gegevens over uw persoonlijke of feitelijke omstandigheden. Dit omvat alle informatie die een conclusie over uw identiteit mogelijk maakt (bijv. naam, adres, e-mailadres, bankgegevens, enz.) Het verzamelen, opslaan en verwerken van persoonlijke gegevens wordt uitsluitend geregeld door het toepasselijke recht. Wij verbinden ons ertoe de door u verstrekte gegevens op verantwoorde wijze en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te behandelen.https://diamondsmileteeth.com" website en onze systemen zijn door technische en organisatorische maatregelen beschermd tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden. Ondanks regelmatige controles is een volledige bescherming tegen alle gevaren echter niet mogelijk.

Verwerking van persoonsgegevens door Shopify International Limited

Voor de exploitatie van onze online winkel maken wij gebruik van Shopify, een dienst die wordt aangeboden door Shopify International Limited (Victoria Buildings, 2nd Floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland, "Shopify Limited"). Shopify is een e-commerce platform via welke wij onze goederen te koop aanbieden.
Wanneer u onze online winkel gebruikt, verwerkt Shopify Limited uw opgegeven naam, e-mailadres, verzend- en factuuradres, betalingsgegevens, uw bedrijfsnaam indien van toepassing, en uw telefoonnummer. Daarnaast worden het gebruikte IP-adres, informatie over door u geïnitieerde bestellingen, informatie over de door u bezochte online winkels die zijn gebaseerd op het Shopify-platform en informatie over uw gebruikte apparaat en de gebruikte browser verwerkt.
Enerzijds wordt de verwerking in onze opdracht uitgevoerd om u de online shop te kunnen aanbieden. Deze verwerking wordt uitgevoerd ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang om onze producten via een online shop aan te bieden. Zij is gebaseerd op de rechtsgrondslag van Art. 6 (1) (f) DSGVO.
Als de verwerkte gegevens worden overgedragen aan het in Canada gevestigde Shopify Inc. (150 Elgin St., 8th Fl, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada), heeft de Europese Commissie door middel van een adequaatheidsbesluit op grond van artikel 45 van de GDPR vastgesteld dat de Canadese Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA) een adequaat niveau van gegevensbescherming biedt. U kunt het adequaatheidsbesluit raadplegen op https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002D0002&from=EN.
Daarnaast kunnen wij niet uitsluiten dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan Shopify (USA) Inc. gevestigd in de VS. Shopify (USA) Inc. is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNSNAA4&status=Active).
Voor meer informatie over gegevensverwerking door Shopify Limited kunt u terecht op https://www.shopify.com/legal/privacy.

Ontvangers van de gegevens

Wij maken gebruik van gecontracteerde dienstverleners voor afzonderlijke verwerkingsactiviteiten. Dit omvat bijvoorbeeld hosting, onderhoud en ondersteuning van IT-systemen, documentbeheer, marketingmaatregelen of monitoring. Deze dienstverleners verwerken de gegevens uitsluitend volgens uitdrukkelijke instructies en zijn contractueel verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de gegevens te waarborgen. Bovendien kunnen wij persoonsgegevens van onze klanten doorgeven aan instanties zoals post- en koeriersdiensten of logistieke diensten, betalings- en informatiediensten, huisbank, belastingadviseur/accountant of de financiële administratie.

Duur van de opslag

Tenzij anders vermeld in de volgende opmerkingen, bewaren wij de gegevens slechts zolang als nodig is om het verwerkingsdoel te bereiken of om te voldoen aan onze contractuele of wettelijke verplichtingen. Dergelijke wettelijke verplichtingen tot het bewaren van gegevens kunnen met name voortvloeien uit handels- of belastingrechtelijke voorschriften. Indien wij de gegevens opslaan wegens het bestaan van een wettelijke verplichting tot gegevensbewaring, is deze verwerking gebaseerd op de rechtsgrondslag van Art. 6 para. 1 lit. c DSGVO.

Doel van de verwerking van persoons- en persoonsgebonden gegevens

Wij verwerken persoonsgegevens om de diensten die wij aan onze klanten aanbieden te exploiteren, te leveren en te verbeteren. Wij gebruiken de gegevens die wij van u ontvangen om:-
u te voorzien van onze diensten, inclusief om u toegang te geven tot uw profiel en onze website,
- u te identificeren als een geregistreerde gebruiker wanneer u inlogt en onze website opnieuw bezoekt,-
betalingen te verwerken,- logistieke diensten te verlenen waaronder tracking,-
de website en onze diensten te verbeteren,-
uw vragen te beantwoorden
en het verstrekken van
gerelateerde klantendiensten,-
u onze nieuwsbrieven sturen,- gepersonaliseerde aanbiedingen op de website aanbevelen,-
onze functies voor het delen van sociale media mogelijk te maken;
Dit omvat het bieden van de mogelijkheid om u te verbinden met leden van uw netwerk die klant zijn van zowel DiamondSmile / DiamondSmileTeeth als van één of meer sociale netwerken.

zoals gegevensanalyse, controles, toezicht en preventieve maatregelen ter bescherming tegen pogingen tot fraude, het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, het verbeteren of herzien van de Website of onze diensten, het vaststellen van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze reclamecampagnes, en het uitvoeren en uitbreiden van onze bedrijfsactiviteiten
- de naleving van wettelijke vereisten en procedures te verzekeren, evenals de vereisten van openbare en overheidsinstanties, toepasselijke industrienormen en ons intern beleid
- onze Algemene Voorwaarden af te dwingen,

- onze rechten, privacy, veiligheid en/of
eigendom en/of die van onze filialen, u of anderen; en -
Ons in staat stellen om mogelijke rechtsmiddelen in te zetten en eventuele schade die wij oplopen te beperken.

Wij zullen deze informatie ook op andere manieren gebruiken waarvoor wij afzonderlijke informatie verstrekken op het moment van de verzameling.

Doorgifte van gegevens aan derden

Gebruikersgegevens worden alleen aan derden doorgegeven indien dit wettelijk is toegestaan of indien een gebruiker met de doorgifte heeft ingestemd.
Dit is bijvoorbeeld het geval, wanneer het doorgeven van gegevens dient ter vervulling van contractuele verplichtingen tegenover de gebruiker en het postadres na een winkelbestelling aan een expeditiebedrijf wordt doorgegeven. Of wanneer de gegevens worden opgevraagd door bevoegde autoriteiten, zoals wetshandhavingsinstanties.
De persoonlijke gegevens van de gebruikers worden in geen geval verkocht of doorgegeven aan derden voor reclamedoeleinden of voor het aanmaken van gebruikersprofielen.

Verzameling van gegevens op deze website

Bij een louter informatief gebruik van onze website, d.w.z. als de gebruiker zich niet registreert of op andere wijze informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen gegevens die de browser aan onze server doorgeeft (zogenaamde "server log files"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te kunnen tonen:
- Onze bezochte website-
Datum en tijd op het moment van toegang-
Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes-
Bron/verwijzing van waaruit u de pagina hebt bereikt-
Gebruikte browser- Gebruikt besturingssysteem-
Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor onrechtmatig gebruik.

Server-logbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde server-logbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft.
Dit zijn:
- browsertype en browserversie-
gebruikt besturingssysteem-
verwijzende URL-
hostnaam van de computer die toegang zoekt
tijd van het verzoek van de server-
IP-adres.

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Het verzamelen van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - voor dit doel moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.
Contactformulier

Als u ons via het contactformulier een aanvraag stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, door ons opgeslagen met het oog op de afhandeling van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. b DSGVO, indien uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (Art. 6 (1) (f) DSGVO) of op uw toestemming (Art. 6 (1) (a) DSGVO), indien hierom is verzocht.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons verzoekt om deze te wissen, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat wij de verwerking van uw verzoek hebben voltooid). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw aanvraag en alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw aanvraag. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.
De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. b DSGVO indien uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 (1) (a) DSGVO) en/of op onze gerechtvaardigde belangen (Art. 6 (1) (f) DSGVO), aangezien wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken.
De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt de gegevens te wissen, uw toestemming om de gegevens op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat wij de verwerking van uw verzoek hebben voltooid). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Gegevensverwerking bij het openen van een klantenrekening en voor contractverwerking

In overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b DGSVO worden persoonsgegevens verder verzameld en verwerkt, wanneer u deze aan ons verstrekt voor de uitvoering van een contract of de opening van een klantenrekening. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de respectieve invulformulieren. Een verwijdering van uw klantenaccount is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht naar support@diamondsmileteeth.nl.. De door u verstrekte gegevens worden door ons opgeslagen en gebruikt voor de afwikkeling van het contract. Na de volledige afwikkeling van het contract of de verwijdering van uw klantenaccount worden uw gegevens met betrekking tot fiscale en commerciële bewaartermijnen geblokkeerd en na het verstrijken van deze termijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor een verder gebruik van uw gegevens of een wettelijk toegestaan verder gebruik van gegevens door ons werd voorbehouden, waarover wij u hierna informeren.

Voor de afwikkeling van uw bestelling werken wij samen met dienstverleners die ons bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten geheel of gedeeltelijk ondersteunen. Bepaalde persoonlijke gegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven in overeenstemming met de volgende informatie. De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de contractafwikkeling doorgegeven aan het transportbedrijf dat met de levering is belast, voor zover de levering van de goederen niet in strijd is met de bepalingen van deze overeenkomst.
in het kader van de contractafwikkeling, voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. Wij geven uw betalingsgegevens in het kader van de betalingsafwikkeling door aan de met de opdracht belaste kredietinstelling, voor zover dit voor de betalingsafwikkeling noodzakelijk is. De rechtsgrondslag voor de doorgifte van gegevens is hier Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO.

Commentaarfunctie op deze website

Voor de commentaarfunctie op deze site wordt naast uw commentaar ook informatie over het tijdstip van het aanmaken van het commentaar, uw e-mailadres en, indien u niet anoniem post, de door u gekozen gebruikersnaam opgeslagen.

Opslag van IP-adresOns commentaar
functie slaat de IP-adressen op van gebruikers die opmerkingen plaatsen. Aangezien wij reacties op deze website niet controleren voordat ze worden geactiveerd, hebben wij deze gegevens nodig om in geval van wetsovertredingen, zoals beledigingen of propaganda, actie te kunnen ondernemen tegen de auteur.
Abonneren op commentarenAls
gebruiker van de site, kunt u zich abonneren op commentaren na het registreren. U zult een bevestigingsmail ontvangen om te verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres. U kunt zich op elk moment afmelden voor deze functie via een link in de info-mails. De gegevens die u in het kader van het abonneren op commentaren hebt ingevoerd, worden in dit geval gewist; wanneer u deze gegevens echter voor andere doeleinden en op een ander tijdstip aan ons hebt doorgegeven (bijv. bestelling nieuwsbrief), blijven ze bij ons.
Duur van de opslag van commentarenDe
commentaren en de bijbehorende gegevens (bijv. IP-adres) worden opgeslagen en blijven op deze website staan totdat de becommentarieerde inhoud volledig is verwijderd of de commentaren om wettelijke redenen (bijv. aanstootgevende commentaren) moeten worden verwijderd.
RechtsgrondslagHet
opslag van commentaren is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Daartoe is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft door de herroeping onaangetast.

Een product bestellen op onze site