Koop nu. Betaal 30 dagen later met Klarna.
0

Uw mandje is leeg

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden (AV)

(De volgende algemene voorwaarden bevatten ook juridische informatie over uw rechten op grond van de bepalingen over contracten bij verkoop op afstand en elektronische handel.)

1. Reikwijdte
2. Aanbiedingen en servicebeschrijvingen
3. Bestelproces en contractafsluiting
4. Prijzen en verzendkosten
5. Levering en beschikbaarheid van goederen
6. Betalingsregelingen
7. Eigendomsvoorbehoud
8. Garantie en Waarborg
9. Aansprakelijkheid
10. Opslag van de tekst van het contract
11. Geld-terug-garantie & garantieverklaring
12. Privacy
13. Platform voor online geschillenbeslechting, deelname aan het geschillenbeslechtingsproces
14. Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank, toepasselijk recht en contracttaal

1. Reikwijdte
1.1. De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op verkoopcontracten tussen Limitless eCom GmbH, Warthestraße 21 in 14513 Teltow (hierna "verkoper") en de klant (hierna "klant") via de Diamond Smile Shop (http://diamondsmileteeth.nl). , ongeacht of de klant de goederen als consument of ondernemer bestelt.
1.2. Je kunt onze klantenservice voor vragen, klachten en bezwaren op werkdagen van 10.00 tot 17.00 uur bereiken per e-mail op support@diamondsmileteeth.com.
1.3. Een consument in de zin van artikel 13 van het Duitse Burgerlijk Wetboek is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend niet commercieel of zelfstandig zijn. Een ondernemer in de zin van artikel 14, lid 1 van het Duitse Burgerlijk Wetboek is een natuurlijke of rechtspersoon of een rechtsbevoegde personenvennootschap die bij het sluiten van het contract handelt in de uitoefening van hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.
1.4. Afwijkende voorwaarden van de klant worden niet erkend tenzij de verkoper uitdrukkelijk instemt met de geldigheid ervan. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien de verkoper zonder voorbehoud een levering doet aan de klant met kennis van zijn tegenstrijdige of afwijkende voorwaarden.

2. Aanbiedingen en servicebeschrijvingen
2.1. De presentatie van de producten in de online shop vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een uitnodiging om een ​​bestelling te plaatsen.Beschrijvingen van diensten in catalogi en op de websites van de verkoper hebben niet het karakter van een toezegging of garantie.
2.2. Alle aanbiedingen zijn geldig "zolang de voorraad strekt" tenzij anders vermeld bij de producten.

3. Bestelproces en contractafsluiting
3.1. De klant kan met de knop "Toevoegen aan" producten uit het assortiment van de verkoper vrijblijvend selecteren en in een zogenaamd winkelmandje verzamelen. De klant kan vervolgens de knop "Doorgaan naar afrekenen" in de winkelwagen gebruiken om het bestelproces te voltooien.
3.2. De klant dient een bindend verzoek in om de goederen in de winkelwagen te kopen door op de knop "Nu bestellen" te klikken. Voordat de bestelling wordt verzonden, kan de klant de gegevens op elk moment wijzigen en inzien. Vereiste informatie is gemarkeerd met een sterretje (*).
3.3. De verkoper stuurt de klant vervolgens een automatische ontvangstbevestiging per e-mail, waarin de bestelling van de klant opnieuw wordt vermeld en die de klant met de functie "Afdrukken" kan afdrukken (orderbevestiging). De automatische ontvangstbevestiging documenteert alleen dat de bestelling van de klant door de verkoper is ontvangen en vormt geen aanvaarding van de aanvraag.Het koopcontract komt pas tot stand wanneer de verkoper de verzending van de goederen aan de klant bevestigt door middel van een afzonderlijk e -mail of door de Goederen te verzenden.
3.4. Indien levering van de bestelde goederen niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de betreffende goederen niet op voorraad zijn, zal de verkoper afzien van een verklaring van aanvaarding. Er komt in dit geval geen contract tot stand. De verkoper zal de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en de eventueel reeds ontvangen tegenprestatie onmiddellijk terugbetalen.
3.5. Het contract wordt gesloten in het Nederlands.

4. Prijzen en verzendkosten
4.1. Alle op de website van verkoper vermelde prijzen zijn inclusief de van toepassing zijnde wettelijke omzetbelasting.
4.2. Naast de vermelde prijzen rekent de verkoper verzendkosten voor de levering. De verzendkosten worden duidelijk aan de koper meegedeeld op een aparte informatiepagina en als onderdeel van het bestelproces. Eventuele douanerechten of lokale belastingen zijn voor rekening van de klant.
4.3. De goederen worden per post verzonden. De verkoper draagt ​​het verzendrisico als de klant een consument is. Als de klant de goederen bestelt als ondernemer en tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gebeurt de levering "af fabriek" (EXW volgens Incoterms® 2010), d.w.z. het risico van onopzettelijk verlies of onopzettelijke verslechtering van de goederen gaat over op de klant, als zodra de goederen zijn overgedragen aan de persoon die het transport uitvoert.
4.4. Bij annulering dient de klant de directe kosten van de retourzending te dragen.
4.5. Retourzendingen dienen te worden verzonden naar het volgende adres:

Limitless eCom GmbH
Warthestraße 21
14513 Teltow

5. Levering en beschikbaarheid van goederen
5.1. Door ons opgegeven levertijden worden berekend vanaf het moment van onze orderbevestiging, mits de koopprijs vooraf is betaald. Als er geen of geen andere levertijd is opgegeven voor de betreffende goederen in onze online shop.
5.2. Indien er geen monsters van het door de klant geselecteerde product beschikbaar zijn op het moment van de bestelling van de klant, zal de verkoper de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen in de orderbevestiging. Indien het product blijvend niet beschikbaar is, zal de verkoper afzien van een verklaring van aanvaarding. Er komt in dit geval geen contract tot stand.
5.3. Indien het door de klant bij de bestelling opgegeven product slechts tijdelijk niet beschikbaar is, zal de verkoper de klant hiervan ook onverwijld in de orderbevestiging op de hoogte stellen. De verkoper kan de klant de levering van een vergelijkbaar product voorstellen.
5.4. De volgende leveringsbeperkingen zijn van toepassing: De verkoper levert alleen aan klanten die hun gewone verblijfplaats (factuuradres) in een van de volgende landen hebben en een afleveradres in hetzelfde land kunnen opgeven: Nederland. De klant wordt geïnformeerd over andere leveringsbeperkingen voordat de bestelling wordt voltooid als onderdeel van het bestelproces.
5.5. Indien vooruitbetaling is overeengekomen, vindt levering plaats na ontvangst van het factuurbedrag.
5.6. De verkoper is gerechtigd om deelleveringen te doen als dit redelijk is voor de klant. de hierdoor veroorzaakte extra verzendkosten zijn voor rekening van de verkoper.
5.7. De goederen worden geleverd op het door de klant opgegeven afleveradres.
5.8. Als de levering van de goederen op het door de klant opgegeven afleveradres ondanks drie afleverpogingen niet lukt, kan de verkoper zich terugtrekken uit het contract. Eventueel gedane betalingen worden direct aan de klant terugbetaald, waarbij de verkoper eventueel geleden schade kan verrekenen.

6. Betalingsregelingen
6.1. Tenzij anders is overeengekomen, is de betaling van de koopprijs onmiddellijk na het sluiten van het contract verschuldigd.
6.2. De klant kan kiezen uit de beschikbare betaalmethoden als onderdeel van en voor het voltooien van het bestelproces.
6.2.1.Vooruitbetaling: Bij vooruitbetaling maakt de klant het factuurbedrag over op de in de orderbevestiging vermelde rekening van de verkoper. Zodra het factuurbedrag op de rekening van de verkoper is bijgeschreven, worden de goederen naar de klant verzonden.
6.2.2. Betaling via Paypal: De klant betaalt het factuurbedrag via de online provider PayPal. De klant moet bij PayPal geregistreerd zijn of zich registreren, legitimeren met zijn toegangsgegevens en de betalingsopdracht aan de verkoper bevestigen. De verkoper betaalt de PayPal-kosten. Zodra het factuurbedrag op de rekening van de verkoper is bijgeschreven, worden de goederen naar de klant verzonden.
6.2.3. Betaling met creditcard: Bij betaling met creditcard (VISA, Mastercard) geeft de klant zijn creditcardgegevens door aan de verkoper. Na ontvangst van de creditcardgegevens worden de goederen naar de klant verzonden.
6.2.4. Betaling via directe overschrijving: Bij de betaalmethode directe overschrijving maakt de klant het factuurbedrag direct na het bestelproces over aan de verkoper. Zodra de verkoper een betalingsbevestiging heeft ontvangen van de rekeninghoudende bank van de klant, worden de goederen naar de klant verzonden.
6.3. De klant kan de in zijn gebruikersaccount opgeslagen betalingsmethode op elk moment wijzigen.
6.4 Indien de vervaldatum voor betaling volgens de kalender wordt bepaald, is de klant door het overschrijden van de deadline reeds in verzuim. In dit geval moet hij de verkoper achterstallige rente betalen tegen een tarief van 5 procentpunten boven de basisrente voor het jaar. De verplichting van de klant om vertragingsrente te betalen, sluit het claimen van verdere schadevergoeding door de aanbieder niet uit.
6.4. De koper kan alleen claims verrekenen die onbetwist of wettelijk vastgesteld zijn. Deze beperking van het recht op verrekening geldt niet als de geldelijke vordering tot verrekening voortvloeit uit een vordering die de klant ook had kunnen inhouden of had kunnen inhouden.

7. Eigendomsvoorbehoud
De verkoper behoudt het eigendom van de geleverde goederen tot volledige betaling van de aankoopprijs (inclusief omzetbelasting en verzendkosten) voor de betreffende goederen.

8. Garantie en Waarborg
8.1. De verkoper is aansprakelijk voor materiële gebreken in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen, in het bijzonder §§ 434 e.v. BGB. De verjaringstermijn begint met de levering van de goederen. Voor ondernemers geldt dat de garantietermijn voor door verkoper geleverde zaken 12 maanden is.
8.2. Er is alleen een aanvullende garantie voor de door de verkoper geleverde goederen als dit uitdrukkelijk is vermeld in de orderbevestiging voor het betreffende artikel.

9.Aansprakelijkheid
9.1. Aanspraken van klanten op schadevergoeding zijn uitgesloten. Hiervan uitgesloten zijn schadeclaims van de klant als gevolg van letsel aan leven, lichaam, gezondheid of schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen), evenals aansprakelijkheid voor andere schade op basis van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door de klant. verkoper, zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten. Significante contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming noodzakelijk is om het doel van het contract te bereiken.
9.2. In geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen is de verkoper alleen aansprakelijk voor de contractueel typische, voorzienbare schade als deze eenvoudigweg door nalatigheid is veroorzaakt, tenzij het de klant gaat om schadeclaims als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid.
9.3. De beperkingen van de leden 1 en 2 gelden ook ten gunste van de wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten van de verkoper, indien vorderingen rechtstreeks tegen hen worden ingesteld.
9.4. De aansprakelijkheidsbeperkingen die voortvloeien uit de leden 1 en 2 zijn niet van toepassing als de verkoper het gebrek op frauduleuze wijze heeft verzwegen of een garantie heeft aangenomen voor de kwaliteit van het artikel. Hetzelfde geldt als de verkoper en de klant overeenstemming hebben bereikt over de aard van de zaak. De bepalingen van de Wet Productaansprakelijkheid blijven onaangetast.

10. Opslag van de tekst van het contract
10.1. De klant kan de tekst van het contract afdrukken voordat hij de bestelling bij de verkoper indient door de afdrukfunctie van zijn browser te gebruiken in de laatste stap van de bestelling.
10.2. De verkoper stuurt de klant tevens een orderbevestiging met alle ordergegevens naar het door hem opgegeven e-mailadres. Met de orderbevestiging ontvangt de klant ook een exemplaar van de algemene voorwaarden samen met het annuleringsbeleid en informatie over de verzendkosten en de leverings- en betalingsvoorwaarden.

11. Geld-terug-garantie
11.1. Bij correct gebruik van de Premium Tandenbleekset kunnen uw tanden minimaal 2 tinten lichter worden. Als je alle aanvragen naar behoren hebt uitgevoerd en niet tevreden bent met je resultaat, betalen we je geld op verzoek terug als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a) Maak voor de eerste toepassing een duidelijke foto van uw tanden met behulp van de kleur/kleurentabel en markeer uw kleur.
b) Gebruik het product precies zoals beschreven in de instructies.
c) Maak na de eerste en elke volgende toepassing een duidelijke foto van uw tanden met behulp van de nuance-/kleurentabel en markeer uw nuance.
d) Breng de set minimaal 6 keer in 7 dagen aan volgens de instructies.
e) Maak een laatste duidelijke foto van uw tanden met behulp van de kleur/kleurkaart en markeer uw kleur.
f) Dien uw foto's ter beoordeling in bij: support@diamondsmileteeth.com
11.2. U vindt de kleurentabel onder de volgende link: https://cdn.shopify.com/s/files/1/2709/7564/files/color table.jpg?v=1605206316
11.3. Zorg ervoor dat uw voor- en na-foto's onder vergelijkbare lichtomstandigheden zijn gemaakt om nauwkeurige resultaten te verifiëren. Voor- en nafoto's moeten ook een geldige datum- en tijdstempel bevatten (die duidelijk is gedateerd door het opnamemedium) en een duidelijke foto van uw tanden met de kleur/kleurkaart en uw kleuren gemarkeerd. Anders is een terugbetaling met behulp van de geld-terug-garantie uitgesloten. Nabewerkte foto's, data en tijden worden niet geaccepteerd.
11.4. De geld-terug-garantie kan alleen worden geclaimd binnen 14 dagen na aankoop.
11.5. Stuur de goederen na goedkeuring door de verkoper, na voorafgaand overleg met onze e-mailondersteuning, naar:

Limitless eCom GmbH
Warthestraße 21
14513 Teltow

We zullen u de aankoopprijs terugbetalen na ontvangst van de goederen volgens de geld-terug-garantie.
11.6. Als de geld-terug-garantie tot stand komt, draagt ​​de koper de kosten van de retourzending. De kosten van verzending naar de klant worden niet terugbetaald aan de klant als de geld-terug-garantie wordt gebruikt.

12. Privacy
12.1. De verkoper gebruikt de door de klant verstrekte persoonsgegevens (bv. naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, rekeningnummer en bankcode) in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de gegevensbescherming.
12.2. Alle persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De persoonlijke gegevens die nodig zijn voor zakelijke transacties worden door de verkoper opgeslagen en gebruikt om bestellingen te verwerken, klantenrelaties te beheren, goederen te leveren, betalingen te verwerken en oninbaarheid te voorkomen en, indien nodig, aan servicepartners die de verkoper gebruikt om het contract te verwerken (bijv. bedrijven of kredietinstellingen). Bovendien kunnen gegevens worden gebruikt voor onze eigen reclame- en marketingdoeleinden, bijvoorbeeld voor het verzenden van schriftelijke reclame-informatie. De verkoper mag het e-mailadres van de klant gebruiken om promotionele aanbiedingen te sturen als de klant hiertegen geen bezwaar heeft gemaakt. Indien hiervoor toestemming van de klant is vereist, zal de verkoper deze vooraf verkrijgen. Ook een telefonische reclamebenadering vindt alleen plaats als de klant zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.
12.3. De klant kan te allen tijde door kennisgeving:
Limitless eCom GmbH
Warthestraße 21
14513 Teltow
Telefoon:+(49) 179 5174971
WhatsApp:+(49) 179 5174971
Fax: dennis.thoms.5@epost.de
E-mail: support@diamondsmileteeth.com
bezwaar te maken tegen het gebruik en de verwerking van uw gegevens voor uw eigen reclame- en marketingdoeleinden en bezwaar te maken tegen eventuele toestemming die u hebt gegeven voor het gebruik van uw gegevens.
12.4. Meer informatie over het type, de omvang, de locatie en het doel van het verzamelen, verwerken en gebruiken van de vereiste persoonlijke gegevens door de verkoper is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring op https://www.diamondsmileteeth.nl/pages/privacy-notice

13. Platform voor online geschillenbeslechting, deelname aan het geschillenbeslechtingsproces
13.1. Onder de huidige wetgeving is de verkoper verplicht om consumenten te informeren over het bestaan ​​van het Europese online platform voor geschillenbeslechting, dat kan worden gebruikt om geschillen op te lossen zonder tussenkomst van een rechter. De Europese Commissie is verantwoordelijk voor het opzetten van het platform. Het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting vindt u hier: http://ec.europa.eu/odr
13.2. De verkoper is niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie en heeft daarom besloten niet vrijwillig deel te nemen.

14. Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank, toepasselijk recht en contracttaal
14.1. Op overeenkomsten tussen de verkoper en de klant is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitzondering van het VN-kooprecht. De wettelijke regelingen over de beperking van de rechtskeuze en de toepasselijkheid van dwingende regelingen, in het bijzonder van de staat waarin de klant zijn gewone verblijfplaats als consument heeft, blijven onaangetast.
14.2. Indien de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen de klant en de aanbieder de zetel van de verkoper.