Koop nu. Betaal 30 dagen later met Klarna
0

Uw mandje is leeg

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden met klanteninformatie

(De volgende AV bevatten ook juridische informatie over uw rechten volgens de regelgeving inzake overeenkomsten bij verkoop op afstand en elektronische handel).


1. toepassingsgebied
2. Aanbiedingen en dienstbeschrijvingen
3. Orderprocedure en sluiting van de overeenkomst
4. Prijzen en verzendkosten
5. Levering en beschikbaarheid van goederen
6. Overdracht van risico
7. Betalingsmodaliteiten
8. Eigendomsvoorbehoud
9. Garantie en waarborg
10. Aansprakelijkheid
11. Bewaring van de contracttekst
12. Geld-terug-Garantie & Waarborg
13. Gegevensbescherming
14. Platform voor onlinegeschillenbeslechting, deelname aan de geschillenbeslechtingsprocedure
15. Plaats van uitvoering, plaats van jurisdictie, toepasselijk recht en contracttaal

1. Toepassingsgebied

1.1 De volgende Algemene Voorwaarden (AV) zijn van toepassing op koopovereenkomsten tussen Limitless eCom GmbHWarthestraße 21 in 14513 Teltow (hierna te noemen "Verkoper") en de klant (hierna te noemen "Klant") via de Diamond Smile Shop (http://diamondsmileteeth.com), ongeacht of de Klant de goederen als consument of als ondernemer bestelt.
1.2 U kunt onze klantenservice voor vragen, klachten en bezwaren op werkdagen van 10.00 uur tot 17.00 uur per e-mail bereiken op support@diamondsmileteeth.nl.
1.3 Een consument in de zin van § 13 BGB is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die
overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. Ondernemer in de zin van § 14 lid. 1 BGB is een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een vennootschap met rechtsbevoegdheid, die op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.
1.4 Afwijkende voorwaarden van de klant worden niet erkend, tenzij de verkoper uitdrukkelijk instemt met hun geldigheid. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien de verkoper een levering aan de klant uitvoert zonder voorbehoud in de wetenschap van de tegenstrijdige of afwijkende voorwaarden van de klant.
1.5 Aanvullende of afwijkende afspraken op deze AV, die tussen de Verkoper en de Klant worden gemaakt voor de uitvoering van een overeenkomst, dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Dit geldt ook voor de annulering van deze schriftelijke vormvereiste.
1.6 Alle rechten, die de verkoper op grond van wettelijke bepalingen boven deze AV toekomen, blijven onverminderd van kracht. 2. 2. Aanbiedingen en beschrijvingen van diensten
2.1 De presentatie van de producten in de online shop vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling. Prestatiebeschrijvingen in catalogi en op de websites van de verkoper hebben niet het karakter van een verzekering of garantie.
2.2 Alle aanbiedingen zijn geldig "zolang de voorraad strekt", tenzij anders vermeld bij de producten. Fouten en omissies voorbehouden.

3. Bestelprocedure en totstandkoming van de overeenkomst
3.1 De klant kan vrijblijvend producten uit het assortiment van de verkoper selecteren en verzamelen in een zogenaamde winkelwagen door op de knop "in winkelwagen" te klikken. Vervolgens kan de klant binnen de winkelwagen overgaan tot de afronding van het bestelproces door te klikken op de knop "Verder naar kassa".
3.2 Door op de knop "Nu bestellen" te klikken, dient de klant een bindend verzoek in om de goederen in de winkelwagen te kopen. Vóór het verzenden van de bestelling kan de klant de gegevens op elk moment wijzigen en bekijken. Noodzakelijke informatie is gemarkeerd met een asterisk (*).
3.3 De verkoper stuurt de klant vervolgens een automatische ontvangstbevestiging per e-mail
waarin de bestelling van de klant nogmaals wordt vermeld en die de klant kan afdrukken via de functie "Afdrukken" (orderbevestiging). De automatische ontvangstbevestiging documenteert enkel dat de bestelling van de klant door de verkoper werd ontvangen en houdt geen aanvaarding van de aanvraag in. Het koopcontract komt pas tot stand wanneer de verkoper de verzending van de goederen aan de klant bevestigt door middel van een aparte e-mail of door de verzending van de goederen.

3.4. Indien levering van de bestelde goederen niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de desbetreffende goederen niet in voorraad zijn, ziet de verkoper af van een verklaring van aanvaarding. In dit geval komt er geen overeenkomst tot stand. De verkoper zal de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen en de reeds ontvangen tegenprestatie onmiddellijk terugbetalen.

4. Prijzen en verzendkosten
4.1 Alle op de website van de verkoper vermelde prijzen zijn inclusief de toepasselijke wettelijke omzetbelasting.
4.2 Naast de vermelde prijzen berekent de Verkoper verzendkosten voor de levering. De verzendkosten worden duidelijk aan de Koper meegedeeld op een aparte informatiepagina en tijdens het bestelproces.
4.3 De klant draagt de kosten van de retourzending.
4.4 Retourzendingen dienen naar het volgende adres te worden gestuurd:
Limitless eCom GmbHWarthestraße
2114513
Teltow, Duitsland

5. Levering en beschikbaarheid van goederen
5.1 Indien vooruitbetaling is overeengekomen, vindt levering plaats na ontvangst van het factuurbedrag.
5.2 De verkoper is gerechtigd tot deelleveringen, voor zover dit redelijk is voor de klant.
5.3 De goederen worden geleverd op het door de klant opgegeven afleveradres. Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen in de regel binnen 1 tot 3 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst en ontvangst van de betaling aan de klant verzonden. Dit geldt niet als een bindende leveringstermijn.
5.4 Indien de levering van de goederen op het door de klant opgegeven leveringsadres ondanks drie leveringspogingen mislukt, kan de verkoper zich uit het contract terugtrekken. Eventueel gedane betalingen worden onmiddellijk aan de klant terugbetaald, waarbij de verkoper eventueel geleden schade in mindering mag brengen.
5.5 Indien het bestelde product niet beschikbaar is omdat de verkoper dit product buiten zijn schuld niet van zijn leverancier krijgt, zal de verkoper de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen en, indien nodig, de levering van een vergelijkbaar product voorstellen. Indien geen vergelijkbaar product beschikbaar is of indien de klant geen levering van een vergelijkbaar product wenst en de belemmering langer dan 2 maanden duurt, hebben beide partijen het recht zich uit het contract terug te trekken. Verdere rechten blijven onaangetast.
5.6 Klanten zullen worden geïnformeerd
over levertijden en leveringsbeperkingen (bijv. beperking van leveringen in bepaalde landen) op een aparte informatiepagina of binnen de betreffende productbeschrijving.

6. Overdracht van risico
6.1 Indien de klant de goederen als consument bestelt, gaat het risico van toevallige teloorgang en toevallige verslechtering over op de klant bij de overhandiging van het verkochte artikel. Het is gelijk aan de overhandiging indien de klant in gebreke blijft met de aanvaarding.
6.2 Indien de klant de goederen als ondernemer bestelt en voor zover niet uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen, geschiedt de levering "ex works" (EXW conform Incoterms® 2010), d.w.z. dat het risico van toevallige teloorgang of toevallige verslechtering van de goederen op de klant overgaat zodra de goederen zijn overgedragen aan de persoon die het transport uitvoert.

7. Betalingsmodaliteiten
7.1. Tenzij anders overeengekomen, is betaling van de koopprijs onmiddellijk opeisbaar bij het sluiten van de overeenkomst. De betaling wordt geacht te zijn verricht wanneer de verkoper over het bedrag kan beschikken.
7.2 De klant kan in het kader van en voor het afsluiten van het bestelproces een keuze maken uit de beschikbare betalingsmogelijkheden.
7.3 In de regel staan de volgende betalingswijzen ter beschikking van de klant:
7.3.1 Betaling vooraf: Bij vooruitbetaling maakt de Klant het factuurbedrag over op de in de orderbevestiging vermelde rekening van de Verkoper. Zodra het factuurbedrag op de rekening van de Verkoper is bijgeschreven, worden de goederen naar de Klant verzonden.
7.3.2 Betaling via Paypal: De klant betaalt het factuurbedrag via de online provider PayPal. De klant moet geregistreerd zijn bij PayPal of zich registreren, zich legitimeren met zijn toegangsgegevens en de betalingsinstructie aan de verkoper bevestigen. De kosten van PayPal worden door de verkoper betaald. Zodra het factuurbedrag op de rekening van de verkoper is bijgeschreven, worden de goederen naar de klant verzonden.
7.3.3 Betaling per creditcard: Bij betaling met een creditcard (VISA, Mastercard) geeft de klant zijn creditcardgegevens door aan de verkoper. Na ontvangst van de creditcardgegevens worden de goederen naar de klant verzonden.
7.3.5 Betaling met Sofortüberweisung: Bij gebruik van de betaalmethode Sofortüberweisung maakt de klant direct na het bestelproces het factuurbedrag aan de verkoper over. Zodra de verkoper een betalingsbevestiging van de bank van de klant heeft ontvangen, worden de goederen naar de klant verzonden.
7.4 De klant heeft slechts een recht op schuldvergelijking indien zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of door de verkoper zijn erkend. De klant kan alleen een retentierecht uitoefenen als de vorderingen uit dezelfde contractuele relatie voortvloeien.

8. Eigendomsvoorbehoud
De verkoper behoudt zich de eigendomsrechten van de geleverde goederen voor tot de volledige betaling van de koopprijs (inclusief omzetbelasting en verzendkosten) voor de betreffende goederen.

9. Garantie en waarborg
9.1 De garantie wordt bepaald door de wettelijke bepalingen.
9.2 Voor de door de verkoper geleverde goederen bestaat slechts garantie indien deze uitdrukkelijk is gegeven.
9.3 Indien de klant de goederen als consument bestelt, bedraagt de verjaringstermijn twee jaar, anders één jaar. De verjaringstermijn begint met de levering van de goederen. Hij geldt ook voor vorderingen uit onrechtmatige daad die gebaseerd zijn op een gebrek van de goederen.

10. Aansprakelijkheid
10.1 De volgende uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zijn van toepassing op de aansprakelijkheid van de verkoper voor schade, onverminderd de overige wettelijke vereisten voor vorderingen.
10.2. Verkoper is onbeperkt aansprakelijk voor zover de oorzaak van de schade berust op opzet of grove nalatigheid.
10.3. Verkoper is bovendien aansprakelijk voor de licht nalatige schending van wezenlijke verplichtingen, waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt, of voor de schending van verplichtingen, waarvan de nakoming in de eerste plaats de goede uitvoering van de overeenkomst mogelijk maakt en op de nakoming waarvan de klant regelmatig vertrouwt. In dit geval is de Verkoper echter alleen aansprakelijk voor de voorzienbare schade die typisch is voor het contract. De Verkoper is niet aansprakelijk voor de licht nalatige schending van andere verplichtingen dan die welke in de vorige zinnen zijn vermeld.
10.4. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet bij verwonding van leven, lichaam of gezondheid, bij een gebrek na overname van een garantie voor de kwaliteit van het product en bij bedrieglijk verzwegen gebreken. De aansprakelijkheid volgens de productaansprakelijkheidswet blijft onaangetast.
10.5. Voor zover de aansprakelijkheid van de Verkoper uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten.

11. opslag van de contracttekst
11.1 De klant kan de contracttekst afdrukken voordat hij de bestelling bij de verkoper indient, door in de laatste stap van de bestelling de afdrukfunctie van zijn browser te gebruiken.
11.2 De verkoper stuurt de klant ook een orderbevestiging met alle ordergegevens naar het door de klant opgegeven e-mailadres. Met de orderbevestiging ontvangt de klant ook een exemplaar van de Algemene Voorwaarden, samen met het annuleringsbeleid en de informatie over de verzendkosten, alsmede de leverings- en betalingsvoorwaarden. Indien de klant zich in de online shop van de verkoper heeft geregistreerd, kan hij de geplaatste bestellingen in zijn profielruimte bekijken. Bovendien slaat de verkoper de tekst van het contract op, maar maakt deze niet toegankelijk op het internet.

12 Garantie & Geld-terug-Garantie
Als u alle toepassingen correct heeft uitgevoerd en niet tevreden bent met uw resultaten, geven wij u uw geld terug.
De geld-terug-garantie geldt binnen 14 dagen na aankoop. Wij garanderen dat wanneer u het product gebruikt, uw tanden met ten minste 2 tinten witter worden.
Om in aanmerking te komen voor onze geld-terug-garantie, moet u de volgende stappen volgen:
a) Maak voor uw eerste toepassing een duidelijke foto van uw tanden met de tint/kleurtabel & markeer uw tint.
b) Gebruik het product precies zoals beschreven in de instructies.
c) Maak een duidelijke foto van uw tanden met de kleurkaart na uw eerste (en elke volgende) toepassing en markeer uw kleur.
d) Breng de kit volgens de instructies ten minste 6 keer in 7 dagen aan.
e) Maak een laatste duidelijke foto van uw gebit met de kleurkaart en markeer uw kleur.
f) Stuur uw foto's ter beoordeling naar: support@diamondsmileteeth.nl
De kleurenkaart kunt u vinden op de volgende link: https://cdn.shopify.com/s/files/1/2709/7564/files/Farbtabelle.jpg?v=1605206316
Na goedkeuring kan uw geld worden teruggestort volgens de geld-terug-garantie.
U heeft een maximum van 14 dagen vanaf de datum van aankoop om aanspraak te maken op de geld-terug-garantie. Elke poging tot claim die niet aan de bovenstaande criteria (a-f*) voldoet, komt niet in aanmerking voor terugbetaling.
In het geval van een geld-terug-garantieclaim zal de koper verantwoordelijk zijn voor verzekerde retourzending en eventuele verzendkosten gemaakt door de verkoper.

* Zorg ervoor dat uw voor en na foto's in vergelijkbare lichtomstandigheden zijn genomen om nauwkeurige resultaten te controleren. Voor- en nafoto's moeten ook geldige datum- en tijdstempels bevatten (die duidelijk zijn gedateerd door het opnamemedium), evenals een duidelijke foto van uw tanden met de tint/kleurtabel & markeer uw tint. Als u dit niet doet, krijgt u geen geld terug garantie. (Niet geldig nabewerkte foto, datum en tijd).

Stuur dienovereenkomstig na voorafgaand overleg met onze e-mail support de goederen naar:
Limitless eCom GmbH
Warthestraße 21, 14513 Teltow

Aangezien met de herroeping en de geld-terug-garantie bepaalde arbeidskosten zoals: Aanvaarding van het pakket, inspectie van de goederen, transactiekosten van de terugbetaling en de klantendienst brengen wij 3,00€ (EURO) administratiekosten in mindering op de terugbetaling. Zo kunnen wij onze hoge normen handhaven en onze producten in de toekomst tegen eerlijke prijzen aanbieden. 

13. Gegevensbescherming
13.1 De Verkoper gebruikt de door de Klant verstrekte persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, rekeningnummer en bankcode) in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de gegevensbescherming.
13.2 Alle persoonlijke gegevens worden principieel vertrouwelijk behandeld. De voor de zakelijke transactie noodzakelijke persoonlijke gegevens worden door de Verkoper opgeslagen en gebruikt voor de afwikkeling van bestellingen, het beheer van de klantrelatie, de levering van goederen, de afwikkeling van betalingen en de voorkoming van oninbare vorderingen en, indien nodig, doorgegeven aan dienstverlenende partners die door de Verkoper worden gebruikt voor de afwikkeling van contracten (zoals expeditiebedrijven of kredietinstellingen). Verder kunnen gegevens worden gebruikt voor eigen reclame- en marketingdoeleinden, bijv. voor het verzenden van schriftelijke reclame-informatie. De verkoper kan het e-mailadres van de klant gebruiken om reclameaanbiedingen te sturen, indien de klant hiertegen geen bezwaar heeft gemaakt. Indien hiervoor de toestemming van de klant vereist is, zal de verkoper deze vooraf verkrijgen. Telefonische reclame zal eveneens slechts met uitdrukkelijke toestemming van de klant worden uitgevoerd.
13.3 De klant kan zijn toestemming te allen tijde intrekken door kennisgeving aan:
Limitless eCom GmbH
Warthestraße 21, 14513, Teltow
Telefoon:+(49) 179 5174971
WhatsApp:+(49) 179 5174971
Fax:dennis.thoms.5@epost.de
E-Mail: support@diamondsmileteeth.nl
om bezwaar te maken tegen het gebruik en de verwerking van zijn gegevens voor onze eigen reclame- en marketingdoeleinden en, indien van toepassing, om bezwaar te maken tegen een eventueel gegeven toestemming voor het gebruik van uw gegevens.
13.4 Meer informatie over het type, de omvang, de locatie en het doel van het verzamelen, verwerken en gebruiken van de vereiste persoonlijke gegevens door de verkoper is te vinden in het privacybeleid.

14. Online platform voor geschillenbeslechting, deelname aan de procedure voor geschillenbeslechting
14.1. Volgens het toepasselijk recht is de verkoper verplicht de consument te informeren over het bestaan van het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting, dat kan worden gebruikt om geschillen op te lossen zonder naar de rechter te hoeven stappen. De Europese Commissie is verantwoordelijk voor de oprichting van het platform. Het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting is hier te vinden: http:
//ec.europa.eu/odr
14.2. De Verkoper is niet verplicht deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten en heeft daarom afgezien van vrijwillige deelname.

15. 15. Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank, toepasselijk recht en contracttaal
15.1 Plaats van uitvoering is Potsdam / Brandenburg.
15.2 De exclusieve bevoegde rechtbank voor alle vorderingen tegen ondernemers die voortvloeien uit de zakelijke relatie is de maatschappelijke zetel van de verkoper. De verkoper heeft ook het recht om een vordering in te stellen in de vestigingsplaats van de opdrachtgevende ondernemer alsmede in elke andere toegestane bevoegde rechtbank.
15.3 Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG). Indien de klant de goederen als consument bestelt en op het tijdstip van de bestelling zijn gewone verblijfplaats in een ander land dan Duitsland heeft, blijft de toepassing van dwingende wettelijke bepalingen van dat land door de rechtskeuze onaangetast.

16. Influencer Marketing en Samenwerkingen
Alle personen (hierna: Influencers) die een samenwerking of een telefonisch, digitaal en/of schriftelijk contract en/of overeenkomst aangaan met DiamondSmile zijn onafhankelijk verplicht om hun inkomsten aan te geven bij de belastingdienst. Zij nemen zelfstandig alle fiscale verplichtingen op zich en zullen niet door DiamondSmile als werknemers of gelijkaardig worden beheerd. De Influencers, indien zij DiamondSmile promoten, moeten zich houden aan de geldige jurisdictie en etikettering van reclame. De Influencers zullen een kortingscode ontvangen van DiamondSmile om het DiamondSmile product aan een redelijke prijs aan te kopen. Door deze kortingscode in te wisselen, gaan de Influencers akkoord om minstens twee foto's te nemen (van zichzelf en het product) en deze naar DiamondSmile te sturen en ter beschikking te stellen. Indien een Influencer dit niet doet, zal de volledige kostprijs van het product (exclusief de kortingsactie) aangerekend worden. De Influencer moet zelfstandig het uitstaande saldo overmaken naar de bedrijfsrekening van DiamondSmile. Alle foto's verzonden door de Influencer naar DiamondSmile worden mede-eigendom van DiamondSmile, op voorwaarde dat producten van het bedrijf worden getoond. Bovendien, door het verzenden van materiaal (foto's en video's) krijgt DiamondSmile het permanente recht van gebruik over het materiaal en kan het gebruiken voor reclame zonder gevraagd te worden. DiamondSmile beloont zijn Influencers met een voucher code, waarbij zij een commissie ontvangen indien een verkoop wordt gesloten via deze code. De Influencer wordt dus betaald voor het maken van reclame. Dat deze reclame betaald wordt, moet vermeld worden in de: bijdragen, post, verhalen en dergelijke van de Influencer herkenbaar worden gemaakt. Indien de Influencer verzuimt reclame herkenbaar te maken, is de Influencer aansprakelijk en niet het bedrijf. De Influencer is verboden van elke vorm van sluikreclame in verband met het bedrijf DiamondSmile. Influencers die de samenwerking met DiamondSmile aangaan zijn niet gebonden aan een vast contractueel kwantitatief kengetal. In welke mate u adverteert en een verkoop probeert te genereren via uw couponcode is aan u. De vaste commissie van de Influencer wordt op het einde van elke maand overgemaakt op een rekening van uw keuze. Tijdens de samenwerking met DiamondSmile (DiamondSmileTeeth), is het een Influencer niet toegestaan om met een andere leverancier van tandbleekproducten samen te werken zonder voorafgaande overeenkomst met DiamondSmileTeeth. Indien de Influencer zelfstandig en zonder overeenkomst een verdere samenwerking in deze richting aangaat, vervalt de samenwerking met DiamondSmileTeeth onmiddellijk en moet de Influencer alle afgeprijsde producten met terugwerkende kracht tegen de volledige prijs betalen.

Door deel te nemen aan ons Influencer Programma, verbindt de deelnemende persoon zich tot een samenwerking met DiamondSmileTeeth (Limitless eCom GmbH). De overeengekomen voorwaarden van de samenwerking zijn verplicht en moeten worden nageleefd. De voorwaarden van de samenwerking moeten niet later dan drie (3) weken na de bestelling beginnen. Indien de samenwerking niet volgens de voorwaarden of helemaal niet wordt uitgevoerd, behoudt DiamondSmileTeeth (Limitless eCom GmbH) zich het recht voor, de deelnemende persoon het volledige bedrag van de producten in rekening te brengen.

Scheidbaarheidclausule:
"Mochten afzonderlijke bepalingen van dit contract ongeldig of onuitvoerbaar zijn of na het sluiten van het contract ongeldig of onuitvoerbaar worden, dan blijft de geldigheid van de rest van het contract onaangetast."

"De ongeldige of niet-afdwingbare bepaling wordt vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling waarvan de gevolgen zo nauw mogelijk aansluiten bij het economische doel dat de contractsluitende partijen met de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling hebben nagestreefd. De bovenstaande bepalingen zijn mutatis mutandis van toepassing indien het contract onvolledig blijkt te zijn."
Mocht een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig zijn, dan blijft de rest van het contract geldig. In plaats van de ongeldige bepaling gelden de desbetreffende wettelijke bepalingen.
Auteur en verantwoordelijk voor de inhoud (volgens § 5 TMG / § 55 II RStV) evenals de presentatie van deze website/domein is uitsluitend het bedrijf Limitless eCom GmbH:

Informatie volgens § 5 TMG
Limitless eCom GmbH, Warthestraße 21, 14513, Teltow
Rechtbank van inschrijving: Potsdam
Registerfiche: HRB 35582
Belastingnummer: 27/200/41798
Identificatienummer voor de omzetbelasting: DE341434749

Vertegenwoordigd door:
Dennis Thoms, MarcelRitzke

Contact:
Telefoon: +(49) 179 5174971
WhatsApp: +(49) 179 5174971
E-mail: support@diamondsmileteeth.nl
Telefax: dennis.thoms5@epost.de
Verantwoordelijk voor de inhoud:
Dennis Thoms Marcel Ritzke
Adres als hierboven.
Inhoud van de websiteDe
auteur behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheid claims tegen de auteur, die verwijzen naar schade van materiële of ideële aard, die werden veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de gepresenteerde informatie en / of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie, zijn in principe onmogelijk, indien van de kant van de auteur geen zoals kan worden bewezen opzettelijke of grof nalatig schuld aan de schuldige is aanwezig. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, delen van de pagina's of de gehele website te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te beëindigen.
delen van de pagina's of de gehele website zonder voorafgaande aankondiging.

Foto credits

De foto's gebruikt op deze website/domein zijn afkomstig van:
-aangekocht Shutterstock.com-
door (Limitless eCom GmbH) zelf gefotografeerd-
geleverd door de opdrachtnemer of- geleverd door
de opdrachtgever.

Informatie over online geschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS)
:https://ec.europa.eu/consumers/odrUnsere emailadres vindt u hierboven in het impressum.
Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

(1) Volgens de huidige wetgeving is Limitless eCom GmbH verplicht consumenten te informeren over het bestaan van het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting, dat kan worden gebruikt om geschillen op te lossen zonder naar de rechter te hoeven stappen. De Europese Commissie is verantwoordelijk voor de oprichting van het platform. Het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting is hier te vinden: http://ec.europa.eu/odr.

(2) Limitless eCom GmbH is niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken en heeft daarom afgezien van vrijwillige deelname.

WaarschuwingIn
geval van domeingeschillen of mededingingsrechtelijke of andere problemen, verzoeken wij u vooraf contact met ons op te nemen om onnodige rechtszaken en kosten te vermijden. De kosten van een juridische waarschuwing zonder voorafgaand contact zullen worden afgewezen als ongegrond in de zin van de plicht tot schadebeperking.
E-mail: support@diamondsmileteeth.nl
Telefon: +(49) 179 5174971
WhatsApp: +(49) 179 5174971
Disclaimer
Aansprakelijkheid voor de inhoudAls
dienstverlener zijn wij volgens § 7 lid 1 TMG (Duitse Telemediawet) volgens de algemene wetten verantwoordelijk voor de eigen inhoud op deze pagina's. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie te bewaken of omstandigheden te onderzoeken die duiden op illegale activiteiten. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip waarop een concrete overtreding van de wet bekend wordt. Bij het bekend worden van dergelijke inbreuken zullen wij de betreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor linksOnze
aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij voor deze externe inhoud geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is steeds de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden op het tijdstip van het linken gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Illegale inhouden waren op het tijdstip van het linken niet herkenbaar. Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte pagina's is echter zonder concrete aanwijzingen van een wetsovertreding niet redelijk. Indien wij kennis nemen van inbreuken, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

CopyrightDe
inhoud en werken op deze pagina's die door de site-exploitanten zijn gemaakt, vallen onder het Duitse auteursrecht. Voor vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding of elke vorm van commercialisering van dergelijk materiaal buiten de grenzen van het auteursrecht is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de desbetreffende auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. In het bijzonder wordt de inhoud van derden als zodanig aangeduid. Mocht u desondanks kennis nemen van een schending van het auteursrecht, verzoeken wij u ons hiervan in kennis te stellen. Bij het bekend worden van eventuele inbreuken zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Het impressum geldt ook voor de volgende pagina's :
https://twitter.com/LenaWag22855925
https://www.instagram.com/diamondsmileteeth/
https://www.tumblr.com/blog/lenawagnerblog
https://www.pinterest.de/diamondsmileteeth/
https://www.facebook.com/forabriliantsmile/