Koop nu. Betaal 30 dagen later met Klarna
0

Uw mandje is leeg

Retourbeleid

Informatie over het herroepingsrecht voor consumenten Beleid inzake herroeping

Consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven.

Herroepingsrecht

U hebt het recht om de koopovereenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.
Een retourzending is alleen mogelijk als het product ongeopend en ongebruikt is.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons (Limitless eCom GmbH) te sturen:
Post:
Limitless eCom GmbH,Warthestraße 21, 14513 Teltow
E-Mail: support@diamondsmileteeth.nl
Telefon:+(49) 179 5174971
WhatsApp :+(49) 179 5174971
Fax: dennis.thoms5@epost.de

door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, dat niet verplicht is. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van de herroeping
Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt. U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van deze overeenkomst in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen wanneer u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.
U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.
U zult enkel een waardevermindering van de goederen moeten betalen indien deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor de controle van de staat, de eigenschappen en de werking van de goederen.

Aangezien met de herroeping en de geld-terug-garantie bepaalde arbeidskosten zoals: Aanvaarding van het pakket, inspectie van de goederen, transactiekosten van de terugbetaling en de klantendienst brengen wij 3,00€ (EURO) administratiekosten in mindering op de terugbetaling. Zo kunnen wij onze hoge normen handhaven en onze producten in de toekomst tegen eerlijke prijzen aanbieden. 

Uitsluiting of voortijdig einde van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig voor overeenkomsten betreffende de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor teruggave, indien de verzegeling na levering is verwijderd.
Algemene informatie:
1. vermijd a.u.b. beschadiging en verontreiniging van de goederen. Stuur de goederen in de originele verpakking en ongeopend met de volledige inhoud naar ons terug.
2. stuur de goederen niet terug naar ons vracht afhaling indien mogelijk.
Houd er rekening mee dat de naleving van de bovenstaande voorwaarden een voorwaarde is voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.

Let op het toepasselijke herroepingsrecht voor cosmetische producten (§ 312g lid 2 nr. 3 BGB):
Volgens § 312g lid 2 nr. 3 BGB is het herroepingsrecht, tenzij anders overeengekomen door de partijen, niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending, indien de verzegeling ervan na levering is verwijderd. Hiertoe behoren bijvoorbeeld receptvrije geneesmiddelen, medische producten, kant-en-klaarmaaltijden, cosmetica en hygiëneproducten die bij levering verzegeld zijn
bij levering verzegeld zijn en waarvan de verzegeling na levering is verwijderd.

- Einde van het herroepingsrecht -

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn afgestemd.
DiamondSmileTeeth informeert over het modelformulier voor herroeping volgens de wettelijke regeling als volgt:

Modelformulier voor herroeping
(Indien u de overeenkomst wenst te herroepen, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen).

Aan:
Limitless eCom GmbH, Warthestraße 21, 14513, Teltow
E-mail: support@diamondsmileteeth.nl
Fax: dennis.thoms5@epost.de

Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*)
Bestelnummer.
Besteld op (*)/ontvangen op (*)-.
Naam van de consument(en)-
Adres van de consument(en)-
Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van kennisgeving op papier
)- Datum
-------------(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.